Agenda

Ashley Hanson
Business Analyst
North Dakota University system